Zpracování osobních údajů

„Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Fatra a.s., IČO 27465021, se sídlem třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl B, vložka 4598 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

 • Rozsah zpracování osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s s přihlášením¨se k odběru e-mailových sdělení, přihlášení na semináře či školení, odesláním poptávkového formuláře, zadáním dotazu do poradny, lokalizační údaje, podáním žádosti o přijetí na pracovní pozici, odesláním životopisu, kontaktováním. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, název společnosti a pracovní pozici.

 • Účel zpracování osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkající se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Naše společnost zpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k níže uvedeným účelům:

 • Měření návštěvnosti našich stránek
 • Zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji
 • Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu
 • Pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.)

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).

 • Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (včetně vymáhání vzniklých pohledávek), oprávněné zájmy (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracování ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek a zájmem třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).

Pokud bychom ke zpracování potřebovali Váš souhlas, budete o takový souhlas požádáni.

 • Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?

  Pro shora uvedené účely zpracováváme zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod. V případě, že bychom potřebovali Váš souhlas i údaje o tom, že jste nám takový souhlas poskytli a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko) a kdy jste jej odvolali.

  Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).

  Pro stanovení délky doby zpracování používáme zejména hledisko (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik. Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme. Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme,  je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách.

 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas poskytujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: osobni.udaje@fatra.cz. Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám e-mailem zaslaného obchodního sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

 • Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

Fatra a.s. může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

 • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobování jejich obsahu preferencím uživatelů),
 • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných společností Fatra a.s., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy
 • Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete Fatra a.s. dobrovolně.  Pokud by existovala zákonná povinnost nám v některých případech údaje poskytnout, budeme Vás o této skutečnosti informovat.

 • Souhlas

Pokud by byl právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, můžete takový souhlas kdykoli bezplatně odvolat na níže uvedených kontaktech. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním..

 • Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem.  Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho oprávněného zájmu. To znamená, že samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč nechcete, aby zpracování probíhalo. V takovém případě nebude Fatra a.s. Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na případy, kdy zpracováváme údaje nezbytné pro plnění smlouvy nebo pokud nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Námitku proti zpracování můžete vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu osobní.udaje@fatra.cz. V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by společnost Fatra a.s. neměla údaje zpracovávat. Upozorňujeme, že i ve výše uvedených případech bude probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby Fatra a.s. takové údaje i nadále zpracovával.

 • Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: osobni.udaje@fatra.cz či písemně na adrese správce Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována

Co jsou cookies?

Cookie je malý soubor tvořený písmeny a číslicemi, který počítač s webovou stránkou prostřednictvím prohlížeče odesílá do vašeho počítače nebo mobilního telefonu (dále označovaných jako „zařízení“) a ukládá na pevném disku vašeho zařízení. Soubory cookie nám umožňují rozlišit vás od ostatních uživatelů našich webových stránek. Díky nim vám můžeme nabídnout lepší zážitky při prohlížení našich webových stránek a neustále zlepšovat své služby.

Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookie, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče. Váš prohlížeč však (v zájmu ochrany vašeho soukromí) umožňuje webovým stránkám přístup pouze k těm souborům cookie, které tyto stránky do vašeho zařízení samy odeslaly, nikoli k souborům cookie odeslaných jinými webovými stránkami. Mnohé webové stránky to dělají vždy, když je uživatel navštíví. Mohou tak lépe sledovat on-line provoz.

 • Soubory cookie třetích stran

V některých případech používáme reklamní soubory cookie třetích stran, které nám umožňují pochopit a zlepšit účinnost naší reklamy jak na našich vlastních webových stránkách, tak na webových stránkách třetích stran. Tyto soubory cookie se někdy používají pro personalizaci, změnu zacílení a optimalizaci on-line reklamy.