Dotaz:

Dobrý den, obsahují všechny Vaše výrobky nějaký podíl ftalátů nebo platí, že Thermofix, který obchodníci berou za vinylovou podlahu (tedy není měkčený) , tuto složku neobsahuje ?

Odpověď:

Pěkně zdravím,

Nařízení Evropské komise a Evropského parlamentu č. 1907/2006, známé pod zkratkou REACH, mimo jiné zavádí pro některé chemické látky řadu prohibitivních opatření, z nichž krajním je možnost jejich výroby pouze na zvláštní povolení. Seznam těchto látek je uveden v příloze č. XIV a v současné době obsahuje šest položek, což není mnoho.

Výrazně delší je ovšem seznam tzv. kandidátů pro zařazení do této přílohy (Candidate list), který aktuálně obsahuje téměř 155 položek. Překlad anglické zkratky SVHC (Substances of Very High Koncern) „látky vzbuzující velmi vážné obavy“, napovídá, že půjde o chemické látky s výrazně nebezpečnými vlastnostmi. Dostávají se sem zejména chemikálie klasifikované jako karcinogeny, mutageny a reprodukčně toxické látky (tzv. CMR) závažnějších kategorií nebezpečnosti, dále látky, o nichž je známo, že mají vlastnosti endokrinních disruptorů (poškozují činnost žláz s vnitřní sekrecí, například tím, že obsazují receptory hormonů v buňkách) nebo látky představující vysoké environmentální riziko – tzv. PBT a vPvB vlastnosti (persistence, bioakumulace, toxicita resp. vysoká persistence, vysoká bioakumulace).

Již sama skutečnost zařazení látky na kandidátský seznam by měla být pro výrobce a uživatele důvodem ke zvýšení pozornosti a hledání možností pro eventuální náhradu látek jinými, méně nebezpečnými, tam, kde to je jen trochu možné. Nepředpokládá se, že zařazení na seznamy povede až k úplnému zákazu výroby, to není vždy možné (těžko asi přestaneme vyrábět např. kyselinu boritou, protože by nebylo čím zastavit atomový reaktor), rozhodně však budou látky podrobovány podrobnějšímu zkoumání a bude vyvíjen tlak na jejich omezování.

V současné době se na látky na kandidátském seznamu váží tyto povinnosti:

Pro látku je vždy povinností dodavatele poskytnout bezpečnostní list, pro směs (přípravek) je povinností poskytnout bezpečnostní list vždy při obsahu látky nad 0,1 % hmotnostních, u plynných směsí vždy při obsahu nad 0,2 % objemových. U předmětů s obsahem látky nad 0,1 % má dodavatel informační povinnost vůči svým odběratelům a vůči Evropské chemické agentuře oznamovací povinnosti.

Rozhodně lze doporučit, aby uživatelé látek uvedených v příloze č. XIV nebo na kandidátském seznamu zvážili nezbytnost jejich používání a informovali své zaměstnance s doporučením zvýšené ostražitosti při jejich používání.

Thermofix ani ostatní naše výrobky neobsahují SVHC, PBT a vPvB, ani zdraví škodlivé ftaláty. Tyto podlahové krytiny mají atesty Státního zdravotního ústavu a na jejich výrobu dohlíží také německý ústav Deutsche institut fur Bautechnik (DiBt).

S přáním hezkého dne

Ing. Jiří Zálešák